กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมหลัก

            เน้นการให้ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น ทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เครื่องมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งยังเสริม กิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนาน สร้างทีมและการมีส่วนร่วม ตลอดจนความสนิทสนมระหว่างนักเรียนและนักศึกษาพี่เลี้ยง ตลอดการเข้าค่ายฯ

กิจกรรมพิเศษ

            ในแต่ละค่ายฯ ที่จัด อาจมีกิจกรรมพิเศษเสริม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ต่างๆ หรือเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักเรียนที่เข้าค่าย อาทิ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีโอกาสได้ใช้งานเครื่องมือที่ทันสมัยต่างๆ หรือการนำชมสถานที่สำคัญฯ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น